Vállalkozási feltételek


TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A jelentkezés feltétele az előírt életkori feltételeknek való megfelelés, a tanulónak be kell mutatnia az érvényes orvosi alkalmassági véleményt (nem szükséges amennyiben a tanulónak orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van). ( A1”, „A2”, „B”, „B+E” kategóriákhoz 1-es csoportú vizsgálat, a „C”, C+E”, „D” kategóriákhoz 2-es csoportú vizsgálat szükséges, „AM” és „T” kategóriákhoz nem szükséges orvosi alkalmassági vizsgálat) személyi azonosító okmányát, lakcímkártyáját, és ha van, az érvényes vezetői engedélyét illetve minimum 8 általános iskolai bizonyítványát eredeti példányban. Az autósiskola által kitöltött jelentkezési lapot a megfelelő helyeken saját kezűleg alá kell írnia (18 éven aluliaknál a szülő vagy gondviselő aláírása is szükséges).

ISKOLAI VÉGZETTSÉG IGAZOLÁSA

A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges: a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott “Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással. amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi. Az „AM” és „T” kategória megszerzéséhez csak írni és olvasni tudás szükséges.

Pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálatot alaphelyzetben a tanulónak nem kell végeztetnie. PÁV vizsgálatra csak öt alkalommal sikertelen gyakorlati forgalmi vizsgát követő újabb vizsga letétele előtt van szükség.

A képzéssel kapcsolatos általános tudnivalók

Az e-learning rendszerű elméleti képzésnél a tananyag elsajátítása a tanuló egyéni időbeosztása alapján és egyéni haladási üteme szerint történik az adott képzésre meghatározott időkeretek között (minimális és maximális tanulási idő).

A gyakorlati órák időtartama 50 perc, két óra között 10 perc szünettel.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételeit a 24/2005. GKM rendelet tartalmazza.

Iskolánknál a tandíj és vizsgadíj befizetése készpénzzel (ügyfélfogadás helyszínén), a gyakorlati óradíjak banki átutalással, történik. A részletfizetés lehetséges. A tanuló szolgáltatást csak akkor kaphat, ha a tandíj részt előre befizette.

Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele az előírt dokumentumok rendelkezésre állása, az elméleti tanfolyam igazolt elvégzése, az előírt életkori feltételeknek való megfelelés és a hatósági vizsgadíj megfizetése.

Gyakorlati képzését csak az kezdheti meg, aki az előírt elméleti tantárgyakból sikeresen levizsgázott. A gyakorlati óra kezdési időpontjának meghatározása a tanulóval megbeszélve, a tanuló szándékát és a vonatkozó jogszabályokat is figyelembe véve történik.

Amennyiben a tanuló saját járművel kíván vezetni és vizsgázni, abban az esetben az külön megállapodás tárgyát képezi.

Szeszes ital, vagy hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszában tilos az oktatáson való részvétel, amely a képzésről történő azonnali kizárást eredményez. Szintén azonnali kizárást von maga után, ha valaki a képzés rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A képzésből jogosan kizárt tanuló a tandíjat nem kaphatja vissza.

A tanuló elméleti- és gyakorlati vezetési pótórákat igényelhet, választott gyakorlati oktatójától, illetve az autósiskola ügyfélszolgálatán keresztül.

Minden kategóriánál a kötelezően meghatározott minimális óraszámon a tanulónak igazoltan részt kell venni, amennyiben a tanuló egyéb okok miatt valamelyik elméleti-, illetve gyakorlati órán nem tud igazoltan részt venni, azt pótfoglalkozáson kell pótolnia. Pótfoglalkozás ideje elméleti-, illetve gyakorlati oktatóval személyesen vagy telefonos egyeztetés alapján történik.

Az oktatási helyszínek címei

Elméleti oktatás: 7400 Kaposvár, Fő u. 45.
Rutin, Járműkezelési oktatás: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 97/b.
Forgalmi oktatás: 7400 Kaposvár és környéke
Biztonságos üzemeltetés oktatás: 7400 Kaposvár, Nagygát u. 5.

A tanuló áthelyezési kérelmével kapcsolatos tudnivalók

A tanuló áthelyezési kérelme esetén az iskola a teljesített elméleti képzésről és gyakorlati órákról térítésmentesen igazolást állít ki. A képzési igazolás kiállítását, a képzőszervtől a tanulónak kell igényelnie. A képzési igazolást a képzőszerv a tanuló részére 3 munkanapon belül kiállítja, melyet a tanuló is aláír.

A képzési igazolással a tanuló felkeresi az általa választott új autósiskolát, aki a további ügymenetet lefolytatja. Az iskola az elméleti képzésre befizetett díjat nem téríti vissza, a gyakorlati képzésre befizetett összegből a le nem oktatott órák díját viszont visszafizeti.

A vizsgákkal kapcsolatos általános tudnivalók

A tanulónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt minimum 15 perccel kell megjelennie. A vizsgán igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a következő okmányok alkalmasak: a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány), személyazonosító igazolvány hiányában elfogadják a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.

A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg.

Ha az érvényes okmányok közül valamelyik hiányzik, vagy a vizsgázó vizsgára alkalmatlan állapotban jelenik meg, nem vizsgázhat, és a következő vizsgára csak új vizsgadíj fizetésével jelentkezhet.

Aki a vizsgán bármely tárgyból nem felelt meg, az a vonatkozó szabályzat előírásai szerint tehet pótvizsgát. A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak, aki:

 • személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte
 • a feladatok megoldása során meg nem engedett eszközöket használ
 • magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza
 • a vizsgabizottságot előny adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik
 • a vizsgán szeszes ital, vagy más, hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan.

Elméleti pótvizsgára a jelölt önállóan is jelentkezhet a pótvizsgadíj befizetésével.

Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le. Szóbeli elméleti vizsgát tehet a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, illetőleg értő (magyar nyelvet nem beszélő), továbbá az egészségi állapota miatt írásra képtelen személy, ha erre a Hatóságtól kérelmére engedélyt kapott.

A tanulónak az elméleti tanfolyam megkezdésétől (első belépés az e-learning tananyagba) számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát, illetve 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben e határidők bármelyikét túllépi, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Vezetői engedéllyel kapcsolatos tudnivalók

A vezetői engedélyt az okmányiroda (közlekedési igazgatási hatóság) állítja ki a vizsgaigazolás alapján. A vizsgaigazolást az illetékes megyei, vagy fővárosi kormányhivatal közlekedési felügyelősége állítja ki, melyet vagy ügyfélszolgálatán lehet személyesen, vagy meghatalmazott útján, vagy elektronikus úton küldi át az okmányiroda részére a sikeres gyakorlati vizsgát követő 3. munkanapon.

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgáznia annak az ügyfélnek, aki 1984.01.01. követően szerzett vezetői engedélyt.

Mentességet ad (a 24/2005 GKM rendeletben előírt esetekben).

Vezetői engedély a vizsgaigazolás birtokában is csak abban az esetben adható ki, ha

 • az elsősegély-nyújtási ismeretek sikeres vizsgáját igazolni tudja
 • magyar állampolgár és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van
 • az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a vezetői engedély kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap);

Honosítás esetén a vizsgázónak olyan külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, amely megfelel a magyar vezetői engedélynek.

A TANULÓ ÉS A KÉPZŐSZERV JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A tanuló jogai:

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit
 • a vállalkozási feltételek valamennyi pontján ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni
 • a képzést megszakítani, a gyakorlati tandíj fel nem használt részét visszakérni
 • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyiséget érintő kérdésekben
 • a képzést felfüggeszteni, másik képzőszervnél folytatni (iskolavezetővel egyeztetve)
 • a képzéssel kapcsolatosan észrevételt, panaszt tenni
 • a tanuló 48 órával a gyakorlati oktatás kezdése előtt mondhatja le a vezetést. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén az aktuális óradíj visszatérítésére, illetve igénybevételére nincs mód.

A tanuló kötelességei:

 • tandíjat minden esetben előre megfizetni
 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani
 • gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni
 • az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni
 • a foglalkozáskora készülni és az oktató utasításait követni
 • késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni. Oktató késése esetén a késett időt az oktató köteles leoktatni, viszont a tanulói késést nem kötelező az oktatónak leoktatni.

A képzőszerv jogai:

 • a tandíjat beszedni
 • a beosztást meghatározni és időben (előtte legalább 24 órával) lemondani, megváltoztatni
 • ha a tanuló a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani annak eleget tenni

A képzőszerv kötelességei:

 • a képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfelet a vállalkozási feltételekről
 • a vállalkozási feltételekben meghatározottakat betartani
 • tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni
 • egyeztetni az ügyfelekkel a gyakorlati foglalkozások időpontjait
 • a tanfolyami díjról számlát adni
 • a képzőszerv, vagy annak munkatársa hibájából elmaradt oktatási időt ingyenesen pótolni
 • az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani
 • a tanuló által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni
 • írásbeli kérésre a képzést megszakítani és a tanuló részére az igazolásokat kiadni
 • a képzésre vonatkozó jogszabályokban és a bizonylati albumban előírtakat betartani